Tornar a pàgina principal
_____Reportatges

Jornada sobre els drets humans i la recuperació de la memòria històrica

Els diversos ponents ens varen exposar els seus coneixements i experiències en quan a drets humans i memòria històrica, tots els assistents vàrem poder debatre amb ells sobre el rol d'aquests principis en la consolidació d'una societat democràtica.
La jornada s'ha desenvolupat amb l'activa participació dels assistents, entre el quals es trobaven: ciutadans, entitats, representants institucionals, mon docent, etc.


Els ponents

Carlos Villán Durán
Asturià i cosmopolita (54 anys, casat i amb una filla). Llicenciat en Dret per la Universitat d'Oviedo (España). Fou professor de Dret Internacional Públic a les Universitats d'Oviedo i León (1972-1982). Des de 1982 i fins a l'actualitat, és membre de l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans a Ginebra.

Ha investigat la situació dels drets humans a la major part dels països d'Amèrica Llatina, així com a varis països d'Àfrica, Àsia i Europa. A més a més, ha representat les Nacions Unides en més de 150 conferències internacionals, ha redactat una gran quantitat d'informes per a las Nacions Unides y ha publicat 92 treballs científics sobre temes de drets humans, entre els què destaca el Curso de Derecho internacional de los derechos humanos (Madrid, Trotta, 2002, 1028 p.).

Diplomat pel Centre d'Etudes de Droit International et Relations Internationales de l'Académie de Droit International de La Haya, ha impartit conferències al Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a la Comissión Andina de Juristas i a numbroses Universitats i Instituts d'investigació espanyols i llatinoamericans. Diplomat, membre i professor habitual del Institut International des Droits de l'Homme (Estrasburg). Professor convidat de l'Institut de Drets Humans de Catalunya i codirector del Màster en Protecció dels Drets Humans de la Universidad de Alcalá (Madrid).

Membre de societats científiques com la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, la American Society of International Law, la Asociación Latinoamericana del Ombudsman i el Instituto Internazionale Jacques Maritain de Roma.


Francesc Torres
Artista que ha viscut 30 anys als Estats Units i que ha realitzat diversos projectes audiovisuals relacionats amb la recuperació de la memòria històrica. Darrerament, ha participat en l'exhumació de la fossa comuna de Villamayor de las Montañas, on ha fotografiat tot el procés, des de l'inici fins que la fossa, un cop buida, fou coberta per rams de flors.

Joan Rota i Ros
Alcalde de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat pel PSC-Ciutadans pel Canvi. Joan Rota i Ros va néixer l'any 1946 a Olesa de Montserrat. És Tècnic Consultor en implantació de Sistemes de Qualitat ISO 9000. I també, cooperant des de fa 10 anys en tasques relacionades amb l'educació a Bòsnia.

Dictamen técnic de les jornades

LES OBLIGACIONS DE L'ESTAT ESPANYOL EN CAS DE DESAPARICIONS FORÇADES.

1. Concepte de desaparició forçada
D'acord amb la Declaració de les Nacions Unides sobre la protecció de les persones contra les desaparicions forçades es tracta de:

- que s'arresti, es detingui, es traslladi contra la seva voluntat o es privi de llibertat a les persones, sigui per agents governamentals, o per altres que actuïn en nom del govern, els quals es neguen a explicar la sort d'aquestes persones, sostraient-les totalment de la protecció de la llei.
- La pràctica generalitzada o sistemàtica de la desaparició forçada és un crim de lesa humanitat i comporta les conseqüències previstes pel dret internacional.
- La desaparició és un ultratge a la dignitat humana, perquè sostrau a la víctima de la protecció de la llei i viola els seus drets a la vida, la integritat, la llibertat i la seguretat. Cap ordre, ni cap circumstància -inclòs l'estat de guerra- la poden justificar.
- La prohibició de les desaparicions en dret internacional és imperativa per a tots els Estats membres, al marge de la normes convencionals de cadascun.

2. Obligacions de l'Estat
- Els Estats han d'assegurar, a les persones, el dret a denunciar una desaparició forçada davant d'una autoritat competent i independent, la qual procedirà d'immediat a fer una investigació exhaustiva i imparcial. L'Estat té l'obligació d'investigar quan disposi de prou informació, encara que no s'hagi presentat una denúncia formal.
- L'autoritat competent haurà de disposar de les facultats i els recursos necessaris per tal de dur a terme la investigació. Les institucions públiques no hi posaran obstacles i prendran mesures perquè totes les persones que hi participin estiguin protegides i no puguin ser objecte d'intimidacions o represàlies. L'obligació d'investigar subsisteix fins a l'aclariment total de la sort de la víctima de la desaparició forçada.
- Qualsevol desaparició forçada es considerarà delicte permanent fins a l'aclariment total dels fets. Les víctimes i/o els seus familiars tindran dret a obtenir la corresponent reparació i indemnització.

3. Dret a saber
- Els pobles tenen el dret inalienable a conèixer la veritat. La història de la opressió és part del seu patrimoni col·lectiu i per això cal conservar-la. Les víctimes i les seves famílies tenen dret a conèixer en quines circumstàncies es van cometre les violacions i, en cas de mort o desaparició, quina sort va córrer la víctima. És responsabilitat dels Estats disposar els recursos necessaris per tal de fer efectiu el dret a saber.
- Les comissions de la veritat tenen la missió de determinar els fets, descobrir la veritat i evitar la desaparició de proves. Per garantir la seva independència i imparcialitat, caldrà crear-les per llei i hauran d'estar formades per experts independents en drets humans, els quals disposaran de les immunitats necessàries per al correcte desenvolupament de la seva funció.
- Les comissions de la veritat no substitueixen a la justícia en la seva capacitat de determinar responsabilitats penals; en canvi hauran d'investigar totes les violacions dels drets humans i, molt especialment, els que constitueixen crims de guerra o de lesa humanitat, genocidi i infraccions greus del Dret Humanitari Internacional. El seu informe final serà públic i formularà recomanacions adreçades a l'enfortiment de les institucions democràtiques, les reparacions corresponents a les víctimes i a l'adopció de mesures que facin impossible la repetició de noves violacions dels drets humans.


4. Dret a la reparació
- Qualsevol violació dels drets humans, dóna dret a les víctimes a rebre la corresponent reparació pels danys soferts. Les violacions que constitueixin crims internacionals (com és el cas de la desaparició) no prescriuran.
- En cas de desaparicions forçades, s'haurà d'aclarir la sort de la víctima. La seva família té el dret imprescriptible de ser-ne informada. En cas de mort, un cop identificat el cos, es lliurarà als seus familiars.
- La reparació de l'Estat ha de ser en forma de restitució, indemnització, rehabilitació, satisfacció i garanties de no repetició i prevenció. La satisfacció i les garanties de no repetició han d'incloure la comprovació dels fets i la difusió pública i completa de la veritat. També abasta la cerca dels cadàvers i la ajuda a les famílies per recuperar-los, identificar-los i inhumar-los, d'acord amb les seves pràctiques culturals. A més, es farà una declaració oficial que restableixi la dignitat, la reputació i els drets de la víctimes i les seves persones més properes. La declaració també incorporarà el reconeixement públic dels fets i l'acceptació de responsabilitats. Els llibres de text i els manuals de drets humans, faran referència expressa de les violacions produïdes.

5. Conclusions
D'acord amb les normes analitzades, l'Estat Espanyol, per tal de complir les seves obligacions internacionals en matèria de desaparicions, hauria de prendre, amb caràcter urgent, les mesures següents:

· Establiment d'una Comissió de la Veritat
La Comissió Interministerial per a l'estudi de la situació de les víctimes de la guerra civil i del franquisme (RD 1891/2004) hauria d'elevar al Parlament un projecte de llei per a crear una Comissió de la Veritat, amb caràcter extrajudicial que aclareixi i recuperi la memòria històrica. Formaran la Comissió un petit grup d'experts independents, en matèria de drets humans, auxiliats per especialistes (historiadors, documentalistes, arxivers, antropòlegs, forenses, arqueòlegs, juristes, experts en ADS, informàtics, metges, psicòlegs, sociòlegs, geòlegs i assistents socials). Les associacions per a la recuperació de la memòria participaran estretament en els seus treballs.

La Comissió disposarà d'un ampli pressupost, aprovat per llei, que li permeti realitzar una investigació profunda en l'àmbit de tot l'Estat. Qualsevol institució, pública o privada, facilitarà a la Comissió els recursos necessaris per desenvolupar la seva tasca (accés a arxius, rebre i entrevistar testimonis, etc.).

Al final del seu mandat, la Comissió presentarà un informe públic on explicarà les seves troballes i conclusions. També formularà recomanacions als poders públics relatives a mesures de reparació a les víctimes i garanties de no repetició. Finalment, proposarà l'establiment d'un òrgan independent que vetlli pel compliment de les seves recomanacions, el qual comptarà amb representants de les associacions per la recuperació de la memòria.

· Creació d'una Fiscalia de desaparicions
L'Estat té la obligació d'establir una autoritat, competent i independent, que investigui qualsevol denuncia sobre desaparicions forçades. Aquesta autoritat serà una Fiscalia i haurà de disposar dels recursos necessaris per desenvolupar correctament la seva funció.

· Educació en drets humans
D'acord amb el programa mundial per a l'educació en drets humans, l'Estat Espanyol ha d'introduir, per llei, l'educació en drets humans als plans d'estudi de primària i secundària.
La memòria històrica de la Guerra Civil i la repressió franquista s'incorporaran als manuals i llibres de text, els quals faran menció expressa de les violacions dels drets humans comeses en el passat.

· Cooperació amb les Nacions Unides
L'Estat Espanyol ha d'adoptar una política de vinculació lleial i activa amb les Nacions Unides en matèria de drets humans, cooperant en els següents grups i comissions:
- Grup de Treball de la Comissió de Drets Humans sobre Desaparicions Forçades, per tal d'aclarir els casos pendents.
- Comissió de Drets Humans i Alta Comissionada de les NU per als Drets Humans, per treballar en els drets de les víctimes.
- Grup de Treball de la Comissió de Drets Humans, encarregat de redactar un projecte d'instrument normatiu vinculant, per a la protecció de les persones contra les desaparicions forçades.

Barcelona, 29 de gener de 2005.


Normes legals internacionals de referència:
- Preàmbul de la Declaració de les Nacions Unides, 1992.
- Projecte d'instrument normatiu, jurídicament vinculant, per a la protecció de les persones contra desaparicions forçades, 2004.
- Estatut de la Cort Penal Internacional, ratificat per Espanya, 2002.
Principis i directrius bàsics sobre el dret de les víctimes de violacions dels drets humans i del dret internacional humanitari...gener 2000, revisat agost 2004.

Tornar a pàgina principal