O B J E C T I U S

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1r

Amb la denominació ASSOCIACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA DE CATALUNYA (ARMHC), es constitueix l'associació, que regularà les seves activitats d'acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions 2423, (DOGC d'1 de juliol) i els seus estatuts.

Article 2n

El dia 18 de desembre del 2002, un seguit de persones interessades en la recuperació de la veritat sobre el franquisme i les seves conseqüències sobre la societat, ens vam reunir amb la finalitat de coordinar esforços per avançar en la recuperació de la memòria històrica. Per tot això, s'acorda d'establir com a fins de l'associació els objectius que es detallen a continuació:

A) El treball per a la recuperació de la justícia, la veritat i la dignitat que cal restituir a les persones que foren sacrificades a conseqüència de la repressió franquista a Catalunya.

B) Els treballs de recerca que es desprenen de l'existència de fosses amb restes humanes, corresponents a víctimes civils i militars dels fets de guerra i de represàlies polítiques en el període 1936 - 1939 i en el període 1940 i endavant, que no han estat identificades.

C) Dinamitzar un procés que involucri el conjunt de la societat catalana per a extreure d'aquesta realitat la veritable història del període 1936 - 1977.

D) Posar en coneixement de la societat i de les institucions públiques les dades que es coneguin, amb l'objectiu de recomptar, identificar, descriure les circumstàncies de les represàlies patides per les víctimes del franquisme, el seu vincle familiar amb supervivents i descendents, el nombre actualitzat de víctimes produïdes en aquest període i sol·licitar l'acció de la justícia per a perseguir els responsables de Crims Contra la Humanitat.


Queda exclosa de l'ànim de l'associació qualsevol activitat lucrativa.

Tornar a pàgina principa