Tornar a pàgina principal
_____Documents
 

Moció 217/VI del Parlament de Catalunya, sobre la recuperació de la memòria històrica, especialment pel que fa al reconeixement de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la postguerra

PUBLICACIÓ DE L'APROVACIÓ EN EL PLE; 31.03.2003 (BOPC, 410, PÀG. 9)

MOCIÓ:
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Impulsar, en el termini de tres mesos, la creació d'un consorci o ens similar amb la participació de l'Administració de la Generalitat i dels ens locals que ho desitgin, amb els objectius següents:
Primer. Culminar el mapa de tots els llocs on hi ha fosses comunes a Catalunya, incloent-hi el treball de camp corresponent.
Segon. Elaborar una base de dades o un cens de les persones desaparegudes a Catalunya durant la Guerra Civil i la postguerra immediata que puguin estar enterrades de manera irregular o en fosses comunes, tenint en compte les peticions i les dades d'identificació facilitades pels familiars.
Tercer. Preveure els mitjans materials i personals necessaris -unitats administratives i grups de recerca integrats per arqueòlegs, antropòlegs, metges forenses, excavadors i personal auxiliar- per a rescatar i classificar les restes humanes.
Quart. Tenint en compte els resultats dels informes tècnics i les peticions que es presentin, dur a terme els treballs de recuperació per mitjà de l'exhumació de les restes humanes de les fosses comunes, començant amb una prova pilot.
Cinquè. Dignificar les fosses comunes localitzades erigint-hi un monòlit amb la corresponent placa explicativa perquè les noves generacions puguin mantenir viva una part de llur memòria.

b) Elaborar, en el termini de dos mesos, per mitjà de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya, un informe sobre les proves més eficaces i fiables per a la identificació dels cadàvers, especialment sobre la viabilitat de les proves d'ADN com a mitjà d'identificació genètica de les persones enterrades en fosses comunes.

c) Oferir al Govern de l'Estat la possibilitat de participar en el consorci de nova creació o, en cas contrari, convidar-lo a subvenir a part de les despeses que es generin.

 

Tornar a pàgina principal